Vasiyetnamenin Açılması

Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespit edilmesinin amacı, mirasçıları ve lehine kazandırma yapılan kişileri bilgilendirme ve yasal haklarını kullanmayı temindir. Vasiyetnamenin açılması Türk Medeni Kanunun 596. Maddesinde şöyle düzenlenmiştir.

Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur.

Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır.

Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.”

Bu kapsamda Vasiyetnamenin açılması davası, vasiyetnamenin türüne değişiklikler göstermektedir. Noterde resmi şekilde yapılan ve muhafaza edilen vasiyetnamede, Noter kendiliğinden Nüfus Müdürlüğüne bildirimde bulunacak, Nüfus Müdürlüğü de Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunacak, neticede Sulh Hukuk Mahkemesinde vasiyetnamenin açılması davası açılacaktır. El yazılı vasiyetnamede ise, vasiyetnamenin Sulh Hukuk Mahkemesine sunulması ile vasiyetnamenin açılması davası açılacaktır.

TMK md. 596/2 gereği; vasiyetnamenin açılması sırasında hazır bulunmak isteyenlerin katılımı için mirasçılar ve diğer ilgililer çağrılırlar. [1] Davete rağmen mirasçılar veya ilgililer duruşmaya katılmasalar bile vasiyetname hâkim tarafından açılır.

Vasiyetnamenin iptal sebeplerinin bulunduğunu düşünen hak sahipleri vasiyetnamenin iptali davası ve yine saklı payının ihlal edildiğini düşünen hak sahipleri tenkis davası açabilecektir. Bu davalar yönünden hak düşürücü sürelerin geçirilmemesi önemlidir.


[1] Bu nedenle, Sulh Hakiminin görevi, TMK.’nın 596 ve Tüzüğün 36/2. maddesine uygun olarak vasiyetnameyi açıp, lehine kazandırma yapılan kişi ile yasal mirasçılarına vasiyetnamenin onaylı bir örneğini tebliğ ederek, vasiyetnamenin açılması sırasında hazır bulunmak üzere çağrılmasını sağlamaktır. (T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2020/ 1713 Karar: 2020 / 2321 Karar Tarihi: 12.03.2020)

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.