Taşınmaz (Gayrimenkul) ve İnşaat Hukuku

Diğer adı taşınmaz hukuku olan gayrimenkul hukuku, eşya hukuku ilişkisi bakımında Türk medeni kanunundaki hükümlerle, sözleşmeler ile ilgisi bakımından başta Türk borçlar kanunu olmak üzere ilgili özel kanunlardaki hükümlerle düzenlenmiştir. İnşaat hukukunun temelini eser sözleşmeleri oluşturmaktadır. Türk Borçlar Kanuna göre Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Söz konusu eserin ortaya çıkaracak, inşa edecek kişi yüklenici, karşılığından bir bedel ödeyerek eserin tamamına yada bir kısmına sahip olacak kişi ise iş sahibi olarak tanımlanabilir. İş sahibi ile yüklenici arasında yapılacak olan sözleşmelerin en yaygın olanı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleridir. Yaygın kullanımla kat karşılığı inşaat sözleşmesi de denilmektedir. Bu sözleşme türünde edimler ikiye ayrılmaktadır. Yüklenici inşaat yapmak yükümlülüğünü taşırken, arsa sahibi ise arsa payını yükleniciye geçirme yükümlülüğü içinde bulunmaktadır. Bu nedenle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri noterde resmi düzenleme şeklinde yapılması zorunlu sözleşmelerdendir. Bu zorunluluk kendini ileride çıkacak uyuşmazlıklarda cezai ve tazminat taleplerinin istenip istenemeyeceği hususunda göstermektedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, yüklenicinin yükümlülüğünü belirtilen zaman diliminde yerine getirememesi veya eksik ve ayıplı biçimde yerine getirmesi durumunda sözleşmenin feshi gündeme gelmektedir. Yargıtay içtihatlarıyla da yerleşik nitelikteki uygulama gereği, inşaatın seviyesi belirli bir seviyenin altındaysa geriye etkili feshe, bu seviyenin üstündeyse ileri etkili fesih kararları çıkmaktadır. Söz konusu fesih sebeplerinin sonuçları birbirinden tamamen farklı olduğundan her somut olayda titizlikle belirlenmeli ve ona göre talepte bulunulması gerekmektedir. Büromuz; gayrimenkul alım ve satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, kat irtifakı sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin müzakeresi ve düzenlenmesi, her türlü ayni hakkın tasarrufuna ilişkin gerekli hukuki belgelerin hazırlanması, kira bedelinin tespiti davaları, tahliye davaları, şuf’a (önalım) davaları, ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şüyu), kamulaştırma davaları, müdahalenin meni ve ecrimisil davaları, tapu iptal ve tescil davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, ipoteğin kaldırılması konularının takibi, intifa hakkı, geçit hakkı ihtilaflarının çözümlenmesi, kentsel dönüşüm ile ilgili konularda hukuki hizmet vermektedir.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.