Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Miras Hukukunun dahil olduğu pek çok dava türü bulunmaktadır. Bunlar, mirasçılık belgesi istemi (veraset ilamı), mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi davası, terekenin mevcudunun tespiti, terekenin korunması, atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi, mirasta denkleştirme davası, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası, saklı paya ilişkin tenkis davası, terekenin resmi defterinin tutulması, miras sözleşmelerinden doğan davalar, gaiplik davası, miras ortaklığına temsilci atanması davası, vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin tenfizi, vasiyetnamenin iptali davaları, mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun iptali davası, miras payının temlikine dair davalar, mirastan feragat sözleşmesine dair davalar, miras taksim sözleşmesinin iptali ve miras taksim sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları, aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi davası, belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası gibi çokça farklı dava ve hukuki işlemlerdir.

Eskişehir miras avukatı, Eskişehir gayrimenkul avukatı olarak hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.