İcra İflas Hukuku

Kambiyo senetleri (poliçe, bono veya emre yazılı senet, çek) ile fatura vs. alacakların takibi, konusu para ve teminat olan davalarda verilen kararların yerine getirilmesi ile çocuk teslimi ve tahliye, rehnin paraya çevrilmesi, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi birçok uyuşmazlığın çözümünde İcra ve İflas Hukukuna başvurulmaktadır. İcra ve iflas hukuku ile bağıntılı çeşitli davalar da bulunmaktadır. Tahliye, itirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik şikâyeti, tasarrufun iptali, iflas ve iflasın ertelenmesi ve benzeri hukuk davaları bulunmakta olup, ceza yönünden ise taahhüdü ihlal (ödeme şartını ihlal), ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması, iflas istememek, hakikate muhalif beyanda bulunmak ve kanunda sayılan başkaca davalar bulunmaktadır. İcra ve iflas hukuku ile ilgili detaylı bilgiler diğer yazılarımızda yer almaktadır. Büromuz; alacağın tahsili için gerekli işlem ve takiplerin yapılması, aleyhe başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yapılması, itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit davaları, imzaya ve borca itiraz gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin davalarda alacaklı ve borçluların temsil edilmesi, ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması, iflas öncesi yeniden yapılanma devresinde şirketlerin-bireylerin alacakları, borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi, şirketlerin yeniden yapılandırılması, konkordato, iflas ertelemesi, iflas ve tasfiye benzeri işlemleri için ve danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.