Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetnamenin iptali sebepleri TMK madde 557’de sayılmıştır. Bunlar miras bırakanın tasarruf ehliyetinin bulunmaması; tasarrufun yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılması; tasarrufun içeriğinin, bağlandığı koşulların veya yüklemelerin hukuka veya ahlaka aykırı olması; tasarrufun kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılması halleridir. Bu hallerin varlığı durumunda, vasiyetname kendiliğinden geçersiz hale gelmemekte, iptal davası açarak, vasiyetnamenin iptalinin talep edilmesi gerekmektedir. Öte yandan Vasiyetnamenin iptali davası açılması için vasiyetnamenin yetkili sulh hukuk mahkemesi tarafından açılmış, okunmuş ve vasiyetnamenin taraflara tebliğ edilmiş olması gerekir.

Dayanılan iptal sebebine göre ispat vasıtaları değişiklik gösterecektir. Genellikle miras bırakanın temyiz kudretinin bulunmaması (yaşlılık, hastalık v.s.) iptal sebebi olarak gösterilmektedir. Bu durumda, miras bırakanın sağlık ve kayıtları ve yapılacak bilirkişi incelemesi önem kazanacaktır.

TMK m. 559/1 hükmüne göre, iptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden iyiniyetli davalılara karşı on yıl ve iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer. TMK m. 559/2 hükmü ise, vasiyetnamenin hükümsüzlüğün defi yoluyla her zaman ileri sürülebileceğini düzenlemektedir.

Vasiyetnamenin iptali için açılan davalarda Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi ise kesin olarak yetkilidir.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.