Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Davası

Miras kalan taşınmazların mirasçılar adına intikali elbirliği (iştirak) halinde veyahut paylı (müşterek) halde olur. Elbirliği mülkiyette, mirasçıların hisseleri ayrılmamıştır. Mirasçılar hisseleri üzerinde serbestçe tasarruf edebilmek için mülkiyetin, paylı olarak tescil edilmesi gereklidir. Paylı mülkiyet tescili, tüm mirasçıların birlikte başvurusunu gerektirdiğinden, özellikle çok mirasçısı bulunan taşınmazlarda pek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle bir mirasçı tarafından, elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi dava açılması mümkündür.

Mahkeme tarafından tüm mirasçılara tebligat yapılacak ve elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesinde bir mani olmadığına kanaat getirilse, mülkiyetin, veraset ilamındaki hisseler nispetinde paylı olarak tesciline karar verilecektir.

Görevli mahkeme Sulh Hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise, miras bırakının yerleşim yeri veyahut taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi davaları çift yönlü davalar olup, yargılama gideri ve kanuni vekalet ücreti tüm taraflarca hisseleri oranında paylaşılır.[1]


[1] T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 11126 Karar: 2014 / 14859 Karar Tarihi: 25.12.2014; “Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi isteğine ilişkindir.
Davalı vekili, iştirakin feshini, davanın açılmasına davacı sebebiyet verdiğinden yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davacılar üzerinde bırakılması ve lehlerine vekalet ücretine hükmedilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere, tüm dosya içeriğine göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-Somut olaya gelince, davalı vekilinin yargılama esnasında cevap dilekçesi ile vekaletname ibraz ettiği anlaşıldığından davalı lehine vekalet ücreti takdiri ile davanın çift taraflı olması nedeniyle yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin taraflardan veraset ilamındaki
hisseleri oranında tahsiline karar verilmesi gerekirken yargılama giderleri davalı üzerinde bırakılarak ve davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.”

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.