Miras Kalan Taşınmazın Tapuda İntikali

1- Elbirliği (iştirak) Halindeki Mülkiyet:

Elbirliği (iştirak) halinde mülkiyet, kanun veya kanunda belirtilen sözleşmeler uyarınca aralarında ortaklık bağı bulunan kişilerin, bu ortaklık nedeniyle bir mala veya hakka birlikte malik olma durumudur. Muris veya Murislerin adlarına kayıtlı taşınmazlarda; taraf olarak mirasçılardan birisinin talebi ile mahkemeden alınan veraset belgelerine göre intikal talep edilmesi halinde Elbirliği iştirak) halinde mülkiyet esasına göre tescil işlemleri Tapu Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu mülkiyet tipinde mirasçıların kendi hisseleri üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesi söz konusu olmaz. Bunun için aşağıda açıklayacağımız üzere paylı mülkiyet tescili gereklidir. Paylı mülkiyet tescili ise şu şekillerde yapılabilir.

2- Paylı (Müşterek) Mülkiyet Esasına göre Tescil:

a) Tüm mirasçıların katılımı ile; taraf olarak mirasçılardan birisinin talebi ile mahkemeden alınan veraset belgelerinde; tüm mirasçıların katılımı ile intikal talep edilmesi ve paylı mülkiyet esasını kabul ve beyan edilmesi halinde paylı (Müşterek) mülkiyet esasına göre intikal işlemlerinin yapılması, Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı Tapu Sicil Müdürü huzurunda yapılmış muvafakat sayılır.

b) Mahkeme kararında veya mahkemeden alınan veraset belgesinde paylı (Müşterek) mülkiyet kararı verilmiş ise; veraset belgesi veya mahkeme kararı tüm mirasçıların taraf olması ve paylı (Müşterek) mülkiyet esasına göre tescil kararı verilmiş ve karar kesinleşmiş ise mirasçılardan birinin talebi halinde paylı (Müşterek) mülkiyete göre intikal işlemlerinin yapılması, aksi halde elbirliği (iştirak) halindeki mülkiyete göre tescilin yapılması gerekmektedir.

c) Tebligat yapılarak, paylı (Müşterek) mülkiyet esasına göre tescil; taraf olarak mirasçılardan birisinin talebi ile veraset belgeleri alınmış ise ve mirasçılardan biri veya birden fazlası intikal talep etmiş ise talep edenler dışındaki mirasçılara 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda tebligat yapılarak paylı (Müşterek) mülkiyet esasına göre tescil işlemleri yapılması gerekmektedir.

Kaynak:Tapu ve Kadastro Müdürlüğü B.09.1.TKG0100001- 073/ 03/03/2009 genelge

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.