Aynı Konutta Yaşayan Kişiye Yapılan Tebligatın Geçerliliği

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 16.maddesi ile Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesi; “kendisine tebligat yapılacak şahıs, adresinde bulunmazsa tebliğ, aynı konutta oturan kimselere veya hizmetçilerden birine yapılır.” hükmünü haizdir.  Dolayısıyla, yapılacak tebligatın geçerli olması için, hem muhatabın adreste olmamasının nedeni araştırılmalı hem de tebligat yapılan kimse, muhatap ile aynı konutta oturan kişi olmalıdır. Tebliğ mazbatasının üzerindeki şerhte, aynı konutta oturduğu şeklindeki beyana imza atılmış olmasının, yani tebligatın şeklen usulüne uygun olmasının bir önemi yoktur. Şikayetçi tarafından, tebliği alan ile aynı konutta oturulmadığı beyan edilmişse, İcra Hukuk Mahkemesi, bu iddiayı herhalde araştırmakla mükelleftir.

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/30313 Karar No: 2018/3244 Karar Tarihi: 17.04.2018; “Somut olayda, şikayetçi borçlu … adına gönderilen ödeme emri tebligatının incelenmesinde, “gösterilen adrese gidildiğinde muhatap çarşıya gittiğinden hazır olmaması nedeniyle muhatap yerine almaya ehil aynı konutta birlikte oturan kızı … ‘ye tebliğ edilmiştir” şerhiyle 18.12.2015 tarihinde tebligatın yapıldığı görülmektedir. Buna göre, tebliğ işlemi şeklen usulüne uygun olsa da, şikayetçi borçlu, tebligatı alan kızı … ile birlikte aynı konutta yaşamadıklarını ileri sürdüğüne göre, mahkemece bu konuda herhangi bir araştırma yapılmadan karar verilmesi doğru görülmemiştir. O halde mahkemece; borçlunun, tebligatı alan kızı … ile birlikte aynı konutta oturmadıklarına ilişkin iddiası ile ilgili deliller toplanarak, ödeme emri tebliğ tarihi itibariyle tebligat yapılan adreste, borçlunun kızının, borçlu ile beraber oturup oturmadığının, gerektiğinde zabıta marifeti ile araştırılarak oluşacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.”

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.