Bozma ya da kaldırma sonrası verilen yeni karara ilişkin icra emri

Hukukumuzda, mahkeme ilamının kesinleşmeye gerek olmadan icraya konulabilmesi kaidedir. Bu şekilde icraya konmuş ilk derece mahkemesi kararları, istinaf incelemesinde kaldırılabilmekte, Yargıtay tarafından bozulabilmektedir. Bu kaldırma ya da bozma sonrası verilen yeni karar, eski karardaki alacak miktarından fazla ise, tüm alacak miktarı için yeni bir icra emri gönderilmemeli, fark alacaklar için icra emri gönderilmelidir. Eğer alacak miktarı aynı kalmış ise, ilamın icra dosyasına sunularak, takibin devamını talep edilmesi ve bu hususta borçluya muhtıra çıkarılması kafidir.

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2018/5656 Karar No: 2019/2552 Karar Tarihi: 20.02.2019 “Bozma kararına uyan mahkeme, nitelik ve miktar itibariyle bozulan karara uygun yeni bir karar verirse, alacaklının bu yeni ilamın icrasını derdest icra takibi dosyasında istemesi halinde, borçluya yeniden icra emri gönderilmesine gerek yoktur. Aksi halde, bozma ilamına uyan mahkemece bozmadan sonra verilen yeni ilamda müddeabih ve eklentilerinin değiştirilmesi durumunda, derdest icra takibi dosyasında borçluya ilk icra emri kapsamı dışında yeni bir icra emri gönderilmesi zorunludur.”     

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2002/6574 Karar No: 2002/738 Karar Tarihi: 09.04.2002; “İİK.’nun 40. maddesi gereğince bir ilamın bozulması “icra işlemlerini” olduğu yerde durdurur. Anılan hüküm bozma ile sadece icra işlemlerinin duracağını açıklamış, süresinde yapılan itirazın incelenmesini geri bırakmamıştır. Bozmadan sonra borçluya yeniden icra emri çıkarılmayacaktır. Mahkemesince sonradan verilen hükmün icraya sunulması ile infaz işlemleri sürdürülecektir. “

YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 26700 Karar: 2016 / 10356 Karar Tarihi: 13.06.2016;”İcra dosyasının incelenmesinde, dayanak ilamın 23/10/2013 tarihinde bozulmasından sonra kurulan yeni hüküm icra dosyasına ibraz edilerek bakiye borç muhtırası tebliğ edildiği görülmektedir. İcra Hukuk Mahkemesi’nin yeni ilama göre muhtıra çıkarılmasının usule uygun olduğu yönündeki kabulü yerinde ise de; Yukarıda yazılı Yasa hükmüne binaen Mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılarak, dosya hesabının yapılan ödemeler nazara alındığında doğru olup olmadığının denetlenmesi ve muhtıra ile istenilebilecek miktarın belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.”

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.