Haczedilmezlik (Meskeniyet) Şikayetinde Borçlu Şikayete Konu Evde İkamet Ediyor Olmalı mıdır?

Haczi kabil olmayan mallar İcra ve İflas Kanunu madde 82’de sayılmıştır. Bunlardan biri de borçlunun haline münasip evidir. Borçlunun haline münasip evi haczedildiğinde haczin kaldırılması için icra mahkemesine şikayette bulunmalıdır. Söz konusu davada, hacze konu evin borçlunun haline münasip olup olmadığı incelenecek ve buna göre karar verilecektir. Peki, şikayete konu evde borçlunun ikamet ediyor olması şart mıdır? Yargıtayın yerleşik görüşüne göre, borçlunun bu evde ikamet edip etmemesi, kiraya vermiş olup olmaması “haline müsasipliğin tespitinde” etken değildir.

Haczedilmezlik iddiasına konu evde borçlunun oğlunun oturması, meskeniyet şikâyetine engel değildir. Merciice mahallinde yaptırılacak keşif sonucu alınacak bilirkişi raporu ile evin kıymetinin borçlunun ihtiyacından fazla olduğu tespit edilirse, haline münasip bir yer alabilecek kadar bir miktarın borçluya bırakılması, artanın alacaklıya ödenmesi, satışın borçlunun haline münasip ev alacağı miktardan az olmamak üzere yapılması gerekir. Meskeniyet şikâyetinin İİK’nun 82/12 hükmü doğrultusunda yukarıda belirtilen ilkelere göre çözümlenmesi gerekirken, bu konudaki şikâyetin, borçlunun meskeniyet iddiası ettiği evde oturmadığından bahisle reddine karar verilmesi isabetsizdir.”

12. HD. 11.11.2003 T. E: 22650, K: 22284

…borçlu Refik’e ait evde ise annesinin oturduğu, nizalı taşınmazın üzerindeki meskenlerle birlikte değerinin 37.694 TL, borçlu Mestan’ın haline münasip evin değerinin ise 32.000 TL olacağı bildirilmiştir. Mahkemece, borçlu Refik Bozkurt’un haczedilmezlik şikâyeti nizalı taşınmazda ikamet etmediği gerekçesiyle reddedilmiştir. İİK’nun 82/12. maddesi gereği meskeniyet şikâyetinde bulunulabilmesi için, borçlunun adına kayıtlı meskende bizzat oturması şart olmadığı gibi, burayı kiraya vermesi dahi bu talepte bulunmasına engel değildir. Şikâyete konu taşınmazın ve borçlu Mestan Bozkurt bakımından tespit edilen haline münasip evin değeri birlikte değerlendirildiğinde, borçlu Refik Bozkurt’un haczedilmezlik şikâyetinin de kabulü gerekir…”

8. HD. 15.05.2014 T. E: 2013/19465, K: 9758

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.