KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE YIKILAN BİNA ARSASINDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTENEBİLİR Mİ?

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir taşınmaz esasen bir amaca
özgülenmiştir ve süreç sona ermeden paylaşımın istenmesi “uygun olmayan
zamanda” paylaşım istemedir.

Türk Medeni Kanunu

7. Paylı mülkiyetin sona ermesi

a. Paylaşma istemi

Madde 698- Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.

Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir.

Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz.


Öte yandan, Danıştay 6. Hukuk Dairesi 2019/17559 E. 2021/11060 K. Sayılı
kararı neticesinde “6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 15. maddesinin
birinci fıkrasının sonuna eklenen ‘‘Malikler, riskli yapının yıktırılmasından sonra arsa
haline gelen taşınmazda ortaklığın giderilmesi için Türk Medeni Kanunu hükümlerine
göre dava açabilirler. Ancak, ortaklığın giderilmesi için dava açılmış olması, Kanun
kapsamında hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar
alınmasına ve bu karara göre işlem yapılmasına engel teşkil etmez.” ibaresinin
İPTALİNE …”
karar vermiş olup her ne kadar ortaklığın giderilmesi davalarını temyiz
mercii olmasa da bu yönetmelik maddesinin iptali ile, önemli bir hukuki görüşü ortaya
koymuştur.

Nitekim alttaki Yargıtay kararında, kentsel dönüşüm kapsamında kalan arsalar için paylaşım istenemeyeceği
belirtilmektedir.


YARGITAY 14. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/3160 Karar No: 2018/7844 Karar Tarihi:
15-11-2018; “Somut olayda, dava konusu parselin kentsel dönüşüm kapsamında olduğu
sabittir. Ancak, dosya arasında … kaydı pasif olarak gözükmektedir. Mahkemece yeni …
kaydı getirtilerek, yeni … kaydına göre taraf teşkili sağlanmalıdır. Dosya kapsamında Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevaplarından, dava konusu 211 ada 6
parsel sayılı taşınmaz üzerindeki binanın 6306 Sayılı Yasa kapsamında yıkıldığı, kanun
kapsamında işlemlerin devam ettiği anlaşılmakla, mahkemece … kaydı celbedilerek hisse
durumu ve tarafları kontrol edilip, davanın reddi gerekirken satış yoluyla ortaklığın
giderilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.