Mirastan feragat sözleşmesinden dönülebilir mi? Mirastan feragat sözleşmesi iptal edilebilir mi?

Mirastan feragat sözleşmesinde dönme imkanı olmadığı, şartları var ise iptalinin talep
edilebileceği kanaatindeyiz. İptal davası için ise Türk Borçlar Kanununda düzenlenen irade sakatlığı hallerinden biri olmalı ve 1 yıl içinde dava açılmalıdır. Mirastan feragat sözleşmesinde gabin iddiasında bulunulmasını da mümkün olacağını düşünüyoruz. Ancak ölüm anında kalacak tereke bilinmediğinden, gabinin mirastan feragat
sözleşmesine uygulanabilirliği tartışmalıdır. Sözleşmenin iptali ise, genel kural olarak taraflarca istenebilecektir.

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2003/ 11149 Karar: 2003 / 14180 Karar Tarihi: 23.10.2003; “Davacı 3.11.1982
tarihinde miras bırakanları M. ve M.inde iştirakiyle kardeşi E. yararına mirastan feragat sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşme resmi vasiyet şeklinde düzenlenmiştir. (11.2.1959 gün ve 16/14 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı) Davacının tek yönlü iradesi ile bu sözleşmeden dönmesine imkan bulunmamaktadır. Lehine feragat edilen E.’ın mirasçı olmasını engelleyen bir hali de yoktur. İradeyi sakatlayıcı bir sebepte ileri sürülmemiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.”

Sözleşmenin akdedilmesi esnasında ayırt etme gücünün bulunmaması halinde sözleşme butlan ile malül olacağından, irade sakatlığı hallerinden farklı olarak sözleşmenin iptali istenebilecektir. Bu halde tarafların ayırt etme gücünün varlığı araştırılacaktır.

T.C YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 4595 Karar: 2015 / 4305 Karar
Tarihi: 26.03.2015; “Hele ayırt etme gücünün nispi bir kavram olması kişiye eylem ve işleme göre değişmesi bu yönde en yetkili sağlık kurulundan, özellikle Adli Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulundan rapor alınmasını
da gerekli kılmaktadır.”

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.