Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, genellikle yaşlı veya bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan hukuki bir anlaşmadır. Bu sözleşme, bakımı üstlenen kişi ya da kişiler ile bakıma muhtaç kişi arasında belirli şartlar altında, ölünceye kadar bakma yükümlülüğü ve bu hizmet karşılığında miras veya maddi bir menfaat sağlanmasını içerir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 611 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu sözleşme ile bir taraf (bakıcı), diğer tarafa (bakıma muhtaç) hayatı boyunca bakma ve onu görüp gözetme borcu altına girer. Bakım borcu, sadece fiziksel bakım hizmetlerini değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal destek hizmetlerini de kapsar.

Sözleşmenin Unsurları
1. Bakım Yükümlülüğü: Bakıcı, bakıma muhtaç kişiye ölünceye kadar bakmak zorundadır. Bu yükümlülük, fiziksel bakım, sağlık hizmetleri, günlük ihtiyaçların karşılanması gibi geniş bir yelpazeyi kapsar.
2. Karşılık (Bedel): Bakım hizmeti karşılığında, bakıma muhtaç kişi genellikle mal varlığının bir kısmını veya tamamını bakıcıya devreder. Bu devrin ne şekilde olacağı sözleşmede detaylı olarak belirtilir.
3. Sözleşmenin Süresi: Sözleşme, bakıma muhtaç kişinin hayatı boyunca devam eder ve bu kişi vefat ettiğinde sona erer.

Hukuki Nitelik ve Şekil Şartları

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz. Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Davaları

Bu tür sözleşmeler, çeşitli sebeplerle dava konusu olabilir. Özellikle bakıcı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bakımın kalitesinin düşmesi gibi durumlarda, bakıma muhtaç kişi veya mirasçıları hukuki yollara başvurabilir.

Dava Sebepleri
1. Sözleşmenin İptali: Sözleşmenin yapıldığı esnada tarafların irade sakatlığına uğratılması, hile veya tehdit altında imzalanması gibi durumlar, sözleşmenin iptaline neden olabilir.
2. Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi: Bakıcının bakım yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, bakıma muhtaç kişi veya mirasçıları dava açabilir.
3. Hakkaniyete Aykırılık: Bakım hizmetlerinin kalitesi, bakıma muhtaç kişinin yaşam standartlarına uygun değilse, sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi talep edilebilir.

Sonuç

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, toplumsal dayanışmanın ve sosyal güvenliğin bir aracı olarak önemli bir hukuki kurumdur. Bu sözleşme, taraflar arasında karşılıklı güven ve sadakat gerektirir. Hukuki geçerliliği ve uygulanabilirliği, sözleşmenin taraflarca doğru anlaşılması ve yerine getirilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda, tarafların hak ve yükümlülüklerini iyi bilmesi ve gerektiğinde hukuki danışmanlık alması, olası hukuki sorunların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.